Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN BREUKHOVEN MASSAGE.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Breukhoven Massage, Den Dries 25 te Gilze verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Breukhoven, of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Breukhoven Massage, Den Dries 25. 5126 EC Gilze, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75256940. De praktijk is bereikbaar via conny@breukhovenmassage.nl of telefonisch via 06-10312669.

2. Welke gegevens verwerkt door Breukhoven Massage en voor welk doel:

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheid)gegevens en geboortedatum, Aantekeningen van uw behandeling(en)

2.2 Breukhoven Massage verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Breukhoven Massage. Uw intakeformulier, aantekeningen en/of anamnese met relevante (gezondheid)gegevens en geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.

3. E-mail berichtgeving:

3.1 Breukhoven Massage kan uw naam en e-mailadres gebruiken om u een e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te verstrekken. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door een mail retour te sturen met daarin afmelden van mailinglijst.

3.2 Bewaartermijnen: Breukhoven Massage verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers/bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Breukhoven Massage passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Breukhoven Massage geen gebruik van diensten van derden. Breukhoven Massage is dus zelf de zogenaamde verwerker. Voor verwerking van de financiële gegevens maakt Breukhoven Massage gebruik van een boekhoudpakket. De financiële gegevens worden jaarlijks gecontroleerd door een boekhouder.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaren van Breukhoven Massage kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Breukhoven Massage zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen veertien dagen na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaren van Breukhoven Massage.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Breukhoven Massage uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaren van Breukhoven Massage via conny@breukhovenmassage.nl of telefonisch via 06 -10312669.

6. Wijzigingen

6.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.